Met de omzendbrief NPU -1 heeft de wetgever in zake de civiele veiligheid het kader vastgelegd voor het opstellen van voorafgaande interventieplannen. Op bedrijfsniveau wordt dit verder geconcretiseerd onder artikel 5 van het KB. Zo is het intern noodplan een document dat opgesteld wordt op het niveau van een bedrijf of instelling. Het is erop gericht om intern zo adequaat mogelijk te reageren op een noodsituatie die ofwel ontstaat in dat bedrijf of de instelling, ofwel extern ontstaat, maar waarbij het bedrijf of de instelling betrokken is. Het intern noodplan zal dus een aantal organisatorische maatregelen bevatten die intern worden genomen in functie van het grootst mogelijke risico, met personen van de instelling of bedrijf zelf als uitvoerders en met inzet van eigen middelen. Dit intern noodplan moet ook voorzien in het tijdig oproepen van externe hulpdiensten waarmee in het stadium van de redactie de nodige afspraken kunnen worden gemaakt.

Gezien de brandweer in noodsituaties best over alle info van alle mogelijke risico’s en gevaren binnen het bedrijf dient te kunnen beschikken,heeft brandweer Ieper een werkgroep opgestart die voor alle bedrijven op gelijkvormige basis een interventiesteekkaart zal opmaken.

Om de nodige informatie voor deze te vergaren durft de brandweer op de medewerking van uw bedrijf rekenen. Ongetwijfeld bent u als bedrijfsleiding de meest geschikte om de risico’s binnen uw bedrijf in te schatten.

Klik hier om de vragenlijst te downloaden en in te vullen. Hierna kunt u deze terug sturen naar brandweer@ieper.be . Eventuele plannen of verduidelijkingen kunnen uiteraard ook worden gestuurd naar Brandweer Ieper, Dienst Interventieplannen, Minneplein 1a, 8900 Ieper.

Twee mensen uit de Dienst Interventieplannen zullen u na het doornemen van de ontvangen gegevens contacteren om een afspraak met u vast te leggen. Bedoeling hiervan is eventuele hiaten of ontbrekende elementen aan te vullen vóór het opmaken van het interventieplan. Een korte rondgang door het bedrijf met u zal hen ongetwijfeld nog beter toelaten de situatie in te schatten en alle belangrijke info 'in kaart' te brengen.

Het opstellen van een interventieplan voor uw bedrijf zal in de toekomst ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen mocht er zich in uw bedrijf of de directe omgeving ooit een incident voordoen. 

Bijkomende informatie: